OGÓLNE WARUNKI NAJMU

§ 1
Warunki dzierżawy sprzętu

1. Dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego.
2. Dzierżawca ma obowiązek dokonywania niezbędnej konserwacji i czyszczenia sprzętu na własny koszt, celem zachowania go w stanie niepogorszonym.
3. Dzierżawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Wydzierżawiającego o zaistniałych awariach, a w przypadku jej wystąpienia poza godzinami pracy Wypożyczalni - nie później niż w pierwszym kolejnym dniu roboczym. Uszkodzony sprzęt Dzierżawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Wypożyczalni celem naprawy lub wymiany na inny egzemplarz (jeśli taki jest aktualnie dostępny).
4. Wydzierżawiający nie odpowiada za bezpośrednie i pośrednie szkody i straty związane z użyciem lub niemożnością użycia wypożyczonego sprzętu.
5. Dzierżawca nie ma prawa bez zgody Wydzierżawiającego dokonywania jakichkolwiek napraw, rozkręcania, zrywania plomb w maszynach i sprzęcie, przełączeń w instalacji elektrycznej itp. – pod rygorem zastosowania zapisów ujętych w § 5.
6. Bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie może oddawać dzierżawionego sprzętu osobie trzeciej pod jakimkolwiek tytułem.
7. Dzierżawca jest zobowiązany na własny koszt przedsięwziąć wszelkie środki dla ochrony sprzętu przed jakąkolwiek ingerencją osób trzecich, dewastacją lub kradzieżą. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia, Dzierżawca zobowiązuje się do zapłacenia równowartości ceny rynkowej urządzenia. Kradzież lub dewastację Dzierżawca ma w obowiązku bezzwłocznego zgłoszenia organom ścigania.
8. Dzierżawca zobowiązuje się stosować wszelkie przepisy BHP oraz wszelkie zasady posługiwania się wydzierżawionym sprzętem. Dzierżawca może zwrócić się do Wydzierżawiającego o przeprowadzenie demonstracji obsługi sprzętu i wyjaśnienie zasad bezpiecznego użytkowania.
9. Koszty transportu, załadunku, wyładunku oraz ubezpieczenia dzierżawionego sprzętu nie są objęte stawką czynszu i pokrywa je Dzierżawca.
10. Koszty materiałów eksploatacyjnych (takich jak w szczególności: paliwo pędne, zużywające się części szlifujące, tnące, wiertła oraz inne narzędzia i akcesoria) zużyte przez Dzierżawcę pokrywa Dzierżawca.§ 2
Miejsce i okres dzierżawy sprzętu

1. Wydzierżawiający ma prawo do żądania od Dzierżawcy, w każdym czasie, informacji o miejscu postoju i sposobie wykorzystania dzierżawionego sprzętu.
2. Wydzierżawiający w każdym czasie ma prawo do dokonania przeglądu stanu dzierżawionego sprzętu. Dzierżawca jest zobowiązany zezwolić na takie badanie i wstęp na miejsce wykorzystania przedmiotu umowy lub uzyskać potrzebne zezwolenie osób trzecich.
3. Dzierżawca zobowiązuje się do zwrotu sprzętu w zadeklarowanym w umowie terminie, a w przypadku przekroczenia terminu bez zgody Wydzierżawiającego, Dzierżawca wyraża zgodę na odebranie dzierżawionego sprzętu przez Wydzierżawiającego na koszt Dzierżawcy.
4. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego wykonywania przez Dzierżawcę postanowień umowy lub złamania postanowień, w szczególności poprzez użytkowanie przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy lub niezgodny z zasadami obsługi.
5. Wydzierżawiającemu odstępującemu od umowy przysługuje prawo natychmiastowego odbioru dzierżawionego przedmiotu umowy, także w przypadku, kiedy natychmiastowy odbiór naraziłby Dzierżawcę na szkodę. Wydzierżawiający w tym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę.
6. Odbiór, o którym mowa w ust. 5 może zostać przeprowadzony także podczas nieobecności Dzierżawcy bądź osoby upoważnionej przez Dzierżawcę.


§ 3
Czynsz

1. Dzierżawca z tytułu dzierżawy sprzętu budowlanego zobowiązuje się do uiszczania czynszu na rzecz Wydzierżawiającego, który naliczany jest za każdy dzień wypożyczenia. Dniami płatnymi są także soboty lub niedziele, zgodnie z informacją umieszczoną w tabeli stawek wypożyczanego sprzętu.
2. Podstawową jednostką rozliczeniową czynszu jest każda rozpoczęta doba liczona wg terminu wypożyczenia (data + godzina).
3. W przypadku długoterminowej dzierżawy sprzętu – Wydzierżawiający może wystawić faktury za każdy tydzień (lub ewentualnie miesiąc) dzierżawy (uwzględniając dni umownie płatne w danym tygodniu/miesiącu).
4. Jeżeli Dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej 7 dni od daty wskazanej na rachunku, Wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia.
5. W przypadku zwrotu sprzętu w stanie uszkodzonym i/lub niekompletnym Wydzierżawiający zachowuje prawo do naliczenia kar umownych oraz dochodzenia stosownego odszkodowania przewyższającego kary umowne (zgodnie z § 5).


§ 4
Kaucja

1. Tytułem zabezpieczenia ewentualnych płatności Dzierżawca dokonuje wpłaty kaucji, której wysokość została określona w umowie najmu. Przedmiotowa kaucja jest nieoprocentowana i w przypadku terminowego zwrotu dzierżawionego sprzętu w stanie kompletnym i nieuszkodzonym podlega zwrotowi Dzierżawcy.
2. Wydzierżawiający ma prawo z kaucji potrącić płatności wynikające z umowy najmu (w tym czynsz, kary umowne, należności uboczne) oraz pokryć koszty odbioru sprzętu przez Wydzierżawiającego, koszty napraw i uszkodzeń, a Dzierżawca ma obowiązek na wezwanie Wydzierżawiającego niezwłocznie uzupełnić brakującą kwotę.


§ 5
Kary umowne

1. Dzierżawca może zostać zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego kary umownej w przypadku:
a) oddania sprzętu w stanie zabrudzonym – 70zł netto za każdą rozpoczętą godzinę czyszczenia sprzętu przez Wydzierżawiającego, aż do momentu przywrócenia narzędzia do stanu pierwotnego;
b) oddanie sprzętu noszącego znamiona nieuprawnionej ingerencji (w tym samodzielnej naprawy, zerwania plomb itp.) – 500 zł (pięćset złotych);
c) nieoddanie sprzętu w terminie wskazanym w umowie oraz po upływie dalszych 60 dni – 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych);
2. Kary umowne podlegają łączeniu i w zależności od okoliczności mogą być przez Wydzierżawiającego sumowane.
3. Wydzierżawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku szkody przewyższającej wartość danej kary umownej.


§ 6
Postanowienia końcowe

1. Nieważność lub nieskuteczność poszczególnych postanowień umowy nie narusza ważności pozostałych postanowień umowy, a w miejsce postanowień nieważnych strony zobowiązują się stosować postanowienia najbardziej zbliżone.
2. Odmowa podpisania przez Dzierżawcę protokołu odbioru dzierżawionego sprzętu nie stanowi przeszkody do dochodzenia wszelkich roszczeń od Dzierżawcy na rzecz Wydzierżawiającego.
3. Wszelkie oświadczenia woli oraz zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory mogące powstać przy realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla Wydzierżawiającego.
5. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Uwaga: Do wynajmu niezbędne są dwa dokumenty potwierdzające tożsamość najemcy oraz w przypadku najmu przez firmę: stosowne upoważnienie, zaświadczenia NIP, REGON, KRS.

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło